IS-PRO

Бухгалтерія від А до Я

Про програму

Система «ІС-ПРО» дозволяє вести облік взаємовідносин з контрагентами, управляти логістикою і складськими ресурсами, планувати та вести облік виробництва, управляти кадрами і робити розрахунок заробітної плати, керувати експортно-імпортними операціями, вести бухгалтерський та податковий облік, вираховувати бюджетування та робити фінансовий аналіз.

Кожне впровадження потребує детального аналізу та дослідження роботи підприємства.

Головні переваги

Модульна структура

Купуйте тільки те, чим бажаєте користуватись без переплати за невикористовувані модулі!

Сумісність

Інтеграція з системами клієнт-банк найпопулярніших українських та світових банків, завантаження банківських витягів

Гнучке налаштування

Можливість тонкого налаштування, створення індивідуальних форм звітів, розробка додаткових надбудов

Можливості системи IS-Pro

Система ІS-PRO має модульну структуру, що дозволяє сплачувати лише за те, чим бажає користуватись саме ваша організація

Система “IS-PRO” дозволяє вести бухгалтерський та податковий облік.

 

Бухгалтерський облік

 • Ведення всіх ділянок бухгалтерського обліку
 • Підтримка необмеженої кількості планів рахунків
 • Мультивалютний облік
 • Синтетичний і аналітичний облік. Багаторівневий аналітичний облік по контрагентах, підрозділах, співробітниках, статтями витрат, номенклатурою запасів і послуг, договорами, довільна аналітика
 • Формування проводок за первинними документами з різними планами рахунків
 • Оперативний аналіз балансу, оборотів, об’єктів аналітичного обліку
 • Внутрішня і зовнішня бухгалтерська звітність.

 

Податковий облік

 • Розрахунок податків по будь-яких алгоритмах
 • Автоматичне формування податкових накладних за документами відвантаження (оплати) і занесення записів до реєстрів продажів (покупок)
 • Облік валових доходів і валових витрат

Логістика функціонально система розділена в системі “IS-PRO” на підсистеми:

 • “Облік запасів”
 • “Управління закупівлями”
 • “Управління збутом”
 • “Облік робіт та послуг”

 

Облік запасів

 

Підсистема Облік запасів призначена для ведення складського обліку матеріальних цінностей. Система забезпечує:

 • облік запасів в натуральному і вартісному вираженні;
 • дозволяє проводити інвентаризацію і переоцінку;
 • розраховувати фактичну собівартість по методах:
  • собівартості кожної одиниці,
  • за середньою собівартістю,
  • ФІФО,
  • ЛІФО
  • ціни останнього приходу.

Вартісна оцінка запасів проводиться відносно двох незалежних цін: ціни у валюті обліку і у валюті, яка оголошена як базова.

Аналітичний облік запасів в системі ведеться по наступних характеристиках:

 • артикули;
 • характеристики артикулів;
 • номенклатурні групи;
 • атрибути;
 • місця зберігання і переробки;
 • власники (розрізняються запаси власні і прийняті на консигнацію або відповідальне зберігання).

 

Управління закупівлями

 

Підсистема Управління закупівлями призначена для обліку закупівель товарів, готової продукції і послуг. Функціональні можливості модуля дозволяють вирішувати наступні завдання:

 • формування замовлень постачальникам на постачання товарів і надання послуг;
 • реєстрація товарних накладних постачальників на постачання товарів;
 • реєстрація рахунків-накладних постачальників і ведення розрахунків по рахунках- накладних;
 • облік повернень товару постачальникам;
 • облік розрахунків по консигнації;
 • реєстрація поступлення товару з митних складів;
 • ведення бухгалтерського обліку по закупівлях.

 

Управління збутом

Підсистема Управління збутом призначена для керування реалізацією товарів, готової продукції та послуг. Функціональні можливості модуля дозволяють вирішувати наступні завдання:

 • формування первинних документів на відвантаження товарів і готової продукції покупцям;
 • облік повернення товару і готової продукції покупцями;
 • ведення розрахунків із покупцями по рахункам-накладним на продаж;
 • резервування товару;
 • облік розрахунків із консигнаторами;
 • ведення бухгалтерського обліку по реалізації;
 • формування звітності по реалізації і розрахунками із покупцями.

Система “IS-PRO” дозволяє вести облік основних засобів.

 

Функції підсистеми:

 • ведення картотеки основних засобів;
 • реєстрація документів про рух;
 • нарахування амортизації;
 • переоцінка основних засобів;
 • інвентаризація основних засобів і НМА;
 • ведення спеціальних довідників;
 • формування і висновок звітів по обліку основних засобів.

 

Підсистема “Облік основних засобів” складається з наступних модулів:

 • Модуль Налаштування ОЗ призначений для настроювання алгоритмів розрахунку амортизації і ведення довідників підсистеми.
 • Модуль Картотека ОЗ призначена для роботи з картотекою основних засобів, введення початкових залишків.
 • Модуль Документи руху ОЗ призначений для реєстрації в системі первинних документів по усім видам руху основних засобів. Одночасно з реєстрацією відбувається проведення документів і створення інвентарних карток на основні засоби, які щойно надійшли.
 • Модуль Відомість інвентаризації ОЗ призначений для формування відомостей інвентаризації.
 • Модуль Відомість переоцінки ОЗ призначений для формування відомостей по переоцінці основних засобів.
 • Модуль Розрахунок амортизації ОЗ призначений для виконання розрахунків по нарахуванню амортизації основних засобів.
 • Модуль Керування обліковими періодами ОЗ призначений для закриття періоду бухгалтерського обліку основних засобів.
 • Модуль Звіти по ОЗ призначений для формування вихідних форм.

 

Реалізовано управління доступом до Картотеки ОЗ, документів руху і відомостей амортизації, інвентаризації, переоцінки.

Підсистема “Облік автотранспорту” системи “IS-PRO” призначена для:

 • Обліку наявності і роботи автотранспорту, в т.ч. надання транспортних послуг
 • Обліку топлива і ПММ
 • Обліку роботи водіїв
 • Обліку пробігу автомобільних шин
 • Обліку акумуляторів
 • Планування проведення технічного обслуговування

Облік фінансів в системі «IS-PRO” складається з трьох підсистем: “Облік коштів”, “Розрахунки з контрагентами” та “Облік договорів”.

Облік коштів

Підсистема Облік коштів призначена для ведення обліку наявності і руху грошових коштів, ведення розрахунків з підзвітними особами та депонентами.

 • Ведення кошторису витрат організації.
 • Багаторівневий аналітичний облік (КФК, КЕКВ, контрагент, співробітник, договір і т.д.)
 • Облік отриманих асигнувань.
 • Ведення юридичних і фінансових зобов’язань.
 • Облік обороту грошових коштів загального та спеціального фондів бюджету.
 • Створення банківських і касових платіжних документів.
 • Ведення касової книги для бюджетних організацій.
 • Створення авансових звітів та облік розрахунків з підзвітними особами.
 • Виплата заробітної плати за платіжними відомостями (касових ордерів)
 • Облік депонованої заробітної плати
 • Формування меморіальних ордерів.
 • Формування місячної, квартальної та річної звітності (баланс, довідка про баланс….).
 • Формування карток аналітичного обліку.
 • Формування Головної книги.
 • Оборотно-сальдовий баланс в розрізі аналітики.

Розрахунки з контрагентами

 • Картотека обліку взаєморозрахунків.
 • Рахунки оплати та отримання коштів.
 • Формування актів звірки.
 • Формування актів приймання і виконання робіт.
 • Ведення податкових документів для позабюджетної діяльності організації.

Облік договорів

Підсистема Облік договорів призначена для обліку договорів і контрактів і охоплює різні види договірної діяльності.

 • Ведення картотеки договорів з постачальниками, підрядниками та замовниками.
 • Формування документів на основі договорів.
 • Контроль розрахунків та виконання договорів.

Підсистема “Взаємовідносини з клієнтами” системи “IS-PRO” має наступні функції:

 

 • Ведення інформації про наявних та потенційних клієнтів
 • Планування та ведення історії контактів компанії з клієнтом
 • Планування робіт
 • Постановки задач співробітникам
 • Контроль виконання доручень
 • Отримання звітів про ефективність роботи з клієнтами
 • Швидкий доступ до будь-яких документів клієнта
 • Управління Call-центром

Управління персоналом в системі “IS-PRO” складається з підсистем “Облік кадрів” і “Облік праці та заробітної плати”.

Облік кадрів

Підсистема Облік кадрів дозволяє здійснювати задачі обліку та керування кадровими ресурсами підприємства. За допомогою підсистеми проводиться:

 • ведення особистих справ співробітників
 • створення та ведення графіка відпусток
 • створення штатного розпису
 • внесення змін у штатний розпис
 • створення шаблонів наказів,
 • формування наказів на підставі шаблонів,
 • формування різної звітності
 • передача даних у підсистему Облік праці та заробітної плати для розрахунку заробітної плати

Облік праці і заробітної плати

Підсистема Облік праці і заробітної плати забезпечує виконання наступних функцій:

 • Розрахунок різних видів нарахувань і утримань по заробітній платі і відрахувань у фонди
 • Можливість настроювання алгоритму користувача для розрахунку суми за видом оплати або нарахуванням у фонд
 • Ведення особових рахунків співробітників
 • Збереження наказів на призначення і переміщення працівників
 • Збереження архіву розрахункових листків працівників до 10 років
 • Підтримка довільної кількості різних графіків роботи
 • Ведення табельного обліку по дням або підсумовано за місяць
 • Можливість автоматичного перерахунку сум видів оплат і нарахувань у фонди за закриті періоди у випадку змін законодавства або виявлення помилок
 • Використання даних наказів при перерахунках закритих періодів
 • Підтримка обліку внутрішнього сумісництва
 • Можливість обробки і збереження первинних документів у виді пачок (папок)
 • Обробка індивідуальних і бригадних нарядів
 • Формування платіжних відомостей. Взаємозв’язок з касою
 • Можливість виплати заробітної плати та аліментів через касу, банк або поштою
 • Можливість формування платіжних доручень на перерахування податків і внесків у бюджет і позабюджетні фонди при формуванні платіжних відомостей
 • Формування списків на перерахування. Взаємозв’язок з банком
 • Можливість формування проведень та їх передачі у підсистему Головна книга
 • Формування звітів за видами оплат, замовленнями, бухгалтерськими рахунками, нарахуваннями у фонди і т.д. Звіти формуються по підприємству і по підрозділах
 • Можливість формування звітів за поточний період і за закриті періоди
 • Формування довідок і звітів
 • Можливість експорту даних у систему M.E.DOC

Система “IS-PRO” дозволяє вести підготовку, планування та облік виробництва.

Підготовка виробництва

 • Підтримка дворівневої структури виробничих підрозділів
 • Ведення операційно-трудових нормативів
 • Ведення конструкторських специфікацій на продукцію і напівфабрикати
 • Побудова схем застосування матеріалів (вузлів, деталей)
 • Ведення технологічних маршрутів виготовлення виробів

Планування виробництва

 • Розрахунок плану виробництва
 • Планування серійного і позамовного виробництва
 • Розрахунок потреби у виробничих потужностях
 • Розрахунок потреби в сировині та матеріалах
 • Розрахунок дефіциту матеріалів та формування замовлень постачальникам
 • Формування лімітно-забірних карт і контроль відпуску матеріалів по них
 • Розрахунок план-графіка виробництва та робочого розкладу

Облік виробництва

 • Облік відпуску матеріалів у виробництво
 • Облік випуску готової продукції
 • Облік виробничого браку і відходів
 • Формування актів заміни матеріалів
 • Розрахунок звіту виробництва за обраний період
 • Розрахунок нормативної витрати матеріалів і формування актів списання
 • Інвентаризація незавершеного виробництва
 • Облік витрати матеріалів по об’єктах витрат
 • Облік якісних характеристик сировини і матеріалів
 • Формування документів поопераційного внутрішньоцехового обліку

Підсистема “Облік комунальних послуг” системи “IS-PRO” має наступні функції:

 

 • Ведення реєстру будинків і квартир
 • Облік мешканців
 • Облік особових рахунків квартир (договорів)
 • Щомісячне виставлення квитанцій на оплату комунальних послуг, в т.ч. відправка рахунків за комунальні послуги на електронні адреси власників особового рахунку
 • Відправка нагадувань на електронні адреси власників особового рахунку про необхідність надання показників за лічильниками
 • Облік показників лічильників
 • Облік оплати за послуги

Підсистема “Управління студентами” системи “IS-PRO” дозволяє здійснювати задачі обліку і керування даними про студентів в навчальних закладах. За допомогою підсистеми здійснюється:

 

 • ведення особових справ студентів;
 • формування наказів по студентам, в  т.ч. про переведення на наступний курс/навчальний період;
 • ведення документообігу по студенту від поступлення до закінчення навчального закладу;
 • розрахунок стипендій, інших нарахувань, оплати за гуртожиток;
 • формування графіку екзаменаційної сесії;
 • формування екзаменаційної відомості;
 • розрахунок середнього балу;
 • призначення стипендії на підставі середнього балу;
 • формування звітності.

Підсистема “Фінансове планування і аналіз” системи “IS-PRO” призначена для отримання необхідних в управлінні даних про наявність і рух оборотних коштів в різних розрізах. Набір оперативних режимів підсистеми забезпечує швидке отримання ряду важливих фінансових показників.

Підсистема складається із наступних модулів:

 • Фінансові таблиці – призначений для формування, розрахунку та контролю довільних взаємопов’язаних бюджетів.
 • Аналіз наявності і руху грошових засобів – забезпечує отримання інформації про поточну наявність і рух грошових засобів.
 • Аналіз руху запасів – забезпечує отримання інформації про поточну наявність і рух запасів.
 • План надходження і витрат по рахункам – надає інформацію про поточну наявність дебіторської та кредиторської заборгованості в любій валюті.
 • Бюджети – призначений для формування бюджетів, введення планових і збору фактичних показників на основі проведення, відправлених в Головну книгу, в розрізі вибраних аналітичних реквізитів по вказаним рахункам.
 • Кошторис і план асигнувань бюджетної організації служить для ведення кошторису та плану асигнувань, формування мережі бюджетних організацій і реєстру розподілів відкритих асигнувань.

Етапи впровадження

Аналіз

 1. Дослідження механізмів та методології роботи бухгалтерії підприємства
 2. Звіряння технічної бази підприємства з технічними вимогами програми
 3. Підбір найбільш відповідної конфігурації системи IS-Pro згідно потреб клієнта
 4. Встановлення кінцевої вартості придбання програмного комплексу згідно обраної конфігурації
 5. Укладення двостороннього договору, сплата та надання ліцензійного коду активації програми

Встановлення та налаштування

 1. Встановлення додаткового програмного забезпечення (СУБД MySQL)
 2. Встановлення та оновлення системи (серверної частини, робочих станцій)
 3. Інші доопрацювання

Впровадження

 1. Створення або імпорт змісту вже існуючої бази даних підприємства (перенесення інформації з інших програм до ІS-Pro)
 2. Налаштування конфігурації програми згідно потреб клієнта
 3. Занесення, сортування даних у програмі (довідники, звітність)
 4. Практичні навчання користувачів роботі у програмі

Технічне супроводження

 1. Укладення договору супроводження програмного комплексу
 2. Технічна підтримка та обслуговування протягом строку дії ліцензійної угоди
 3. Додаткові налаштування у режими віддаленого доступу до ПК користувача (онлайн)

Демонстрація можливостей IS-Pro

Оцініть зручність управління підприємством в обліковій системі IS-Pro вже сьогодні! Замовляйте безкоштовну інтерактивну онлайн – демонстрацію від наших фахівців.

Залишилися питання?

Зв’яжіться з нами у будь-який зручний для Вас спосіб, та отримайте консультацію від спеціалістів